Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení

 

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů

 

Článek I. Úvodní ustanovení

 

Název: ASPIK o.s.

 

Sídlo: U Císařské cesty 152, 103 00 Praha 10

 

Článek II. Právní postavení sdružení

 

Sdružení je dobrovolné, neziskové a sdružuje členy na základě společného zájmu.

Sdružení je právnickou osobou.

 

Článek III. Cíl činnosti sdružení 

 

Cílem sdružení je vytvoření komunity poskytovatelů internetové konektivity jako takové, bez ohledu na hardwarovou platformu.

Dále je cílem vytvořit informační zázemí členů, zprostředkování vzdělávacích seminářů pro členy. Cílem je i navrhnutí etického kodexu poskytovatele konektivity orientovaného na zákazníka. Celé sdružení je určeno pro členy, cílem sdružení není výdělečná činnost.

 

Článek IV. Členství

 

Řádným členem sdružení se může stát fyzická a právnická osoba se sídlem na území České republiky, která:

 

a) Je držitelem osvědčení ČTÚ pro poskytování služeb elektronických komunikací, osoba podnikající na základě ŽL "Poskytování telekomunikačních služeb" (a obdobné). Do asociace mohou vstoupit i osoby v zaměstnaneckém poměru ke společnostem poskytujícím internetovou konektivitu, které doposud nejsou členem ASPIK. Členy se mohou stát i partneři prokazatelně úzce spolupracující s oborem služeb elektronických komunikací, zejména pak s poskytováním internetové konektivity.

b) Podepsáním stvrdí souhlas se stanovami sdružení.

c) Uhradí roční členský příspěvek, jehož výše je stanovena členskou schůzí.

 

Zánik členství:

 

a) Vystoupením člena ze sdružení písemným oznámením předsedovi nebo místopředsedovi sdružení

b) Úmrtím člena

c) Zánikem sdružení

d) Vyloučením

 

Při vystoupení člena ze sdružení mu nevzniká nárok na vrácení finančních příspěvků či jiných darů.

 

Článek V. Práva a povinnosti členů

 

Člen má právo:

 

a) Podílet se na činnosti sdružení

b) Volit do orgánů sdružení

c) Kandidovat a být volen do orgánů sdružení

d) Obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření

 

Člen má povinnost zejména:

 

a) Dodržovat stanovy sdružení

b) Svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení

c) Pravidelně sledovat činnost sdružení

d) Dodržovat Etický kodex poskytovatele ASPIK

 

Článek VI. Orgány sdružení

 

Orgány sdružení jsou:

 

a) Správní rada

b) Členská schůze

 

Nejvyšším orgánem sdružení je Členská schůze, kterou tvoří všichni členové sdružení.

Členskou schůzi svolává Správní rada podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Členskou schůzi svolává Správní rada neprodleně vždy, když o to písemně požádá nejméně polovina členů sdružení.

 

V pravomoci Členské schůze je zejména:

 

a) změna stanov sdružení

b) volba členů správní rady

c) rozhodnutí o sloučení nebo zániku asociace

 

Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Hlasovací právo všech je rovné.

Jednání a usnesení členské schůze musí být protokolováno. Protokol podepisuje předseda nebo místopředseda sdružení.

Správní rada je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá Členské schůzi.

Správní rada je nejméně tříčlenná.

 

Správní rada zejména:

 

a) Volí ze svých členů předsedu a místopředsedu

b) Svolává Členskou schůzi

c) Má na starosi hospodaření sdružení a administrativu

 

Předseda nebo místopředseda zastupují sdružení navenek a jednají jeho jménem.

 

K zajištění činnosti sdružení může Správní rada zřídit další orgány, jestliže to vyžadují okolnosti.

Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

 

Článek VII. Zásady hospodaření

 

Sdružení hospodaří s movitým majetkem.

 

Zdroji majetku jsou zejména:

 

a) Roční členské příspěvky členů

b) Dary a příspěvky fyzických a právnických osob

 

Za hospodaření odpovídá Správní rada, která každoročně předkládá Členské schůzi zprávu o hospodaření včetně finanční uzávěrky a která zajišťuje vedení transparentního bankovního účtu. Výše členského příspěvku je určována hlasováním přítomných členů na schůzi. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.

 

Prostředky sdružení mohou být použity jen k účelům vymezeným stanovami - zejména na aktivity spojené s administrativní správou sdružení.

 

Článek VIII. Závěrečná ustanovení

 

Z rozhodnutí výboru mohou být jmenováni čestní členové sdružení z osobností na poli politiky, školství, kultury města, kteří podporují cíle sdružení. Platnost čestného titulu není časově omezená.

Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

 

V  Praze dne 13. prosince 2007

 

 

Registrováno MVČR dne 7.1.2008
Přidělené IČO: 22688951